Geloofsprincipes & Doelstelling

Met voorwaarden wordt bedoeld de geloofsprincipes en de doelstelling van de stichting.

 

Geloofsprincipes

Het geloof van de Lahore Ahmadiyya Beweging is hetzelfde als dat van de moslims in het algemeen, namelijk dat de Heilige Koran het woord van Allah is om de mensheid voor altijd te leiden en dat de heilige profeet Mohammed het volmaakte voorbeeld van de islamitische leringen is, wiens voorbeeld (soenna) iedere moslim gehouden is na te volgen. Wij geloven dat, evenals de religieuze theorieën en praktijken volmaaktheid bereikten met de leringen van de Heilige Koran en het voorbeeld dat de heilige profeet gaf, de Koran de laatste Goddelijke Schrift is en Mohammed (vrede zij met hem) de Laatste Profeet, na wie er geen profeet zal verschijnen.

Elke nieuwe eeuw brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee en na verloop van tijd wordt het ware beeld van het geloof bezoedeld en het geloof in de harten van de mensen zwakt af. Daarom heeft Allah beloofd om van tijd tot tijd onder de moslims personen te doen opstaan, die bekend staan als modjaddids (hervormers van religie), wier Goddelijke opdracht is:    
a. de originele leer van de religie weer in ere te herstellen;
b. nieuwe waarheden uit de Heilige Koran bloot te leggen om de behoeften, uitdagingen en twijfels van de nieuwe eeuw het hoofd te kunnen bieden;
c. in de harten van de moslims het geloof te doen opleven door middel van nieuwe kennis, geestelijke ervaringen en Goddelijke Tekenen, die door Allah aan de modjaddids worden gegeven.

De karakteristieke geloofspunten van de Lahore Ahmadiyya Beweging zijn als volgt:
1. De islam is internationaal -- Hij leert ons dat God Zijn profeten onder alle volkeren heeft doen opstaan en moslims dienen in alle profeten te geloven. Goedheid, goede mensen en waarheid kunnen in alle gemeenschappen van de wereld gevonden worden. God is voor iedereen rechtvaardig, zonder onderscheid te maken naar land, ras of zelfs geloof.

2. De islam is tolerant -- Hij geeft de volle vrijheid aan een ieder om zijn eigen overtuiging en religie aan te nemen, op na te houden en uit te oefenen. Ook moeten moslims elkaars verschil van mening respecteren.

3. De islam is vredelievend -- Hij veroordeelt het gebruik van geweld voor welk doel dan ook, uitgezonderd onvermijdbare zelfverdediging. Alle oorlogen uit de beginperiode van de islam waren zuiver defensief.

4. De islam is niet-sektarisch -- Een ieder die de kalima (de verklaring: er is geen god behalve Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper) belijdt, behoort tot de moslim broederschap.

5. De islam is rationeel -- Hij spoort aan tot het gebruik van verstand en kennis in alle aangelegenheden, inclusief de religie, en heeft al zijn leerstellingen gebaseerd op feiten en argumenten. De Koran moet bestudeerd worden in het licht van kennis, wetenschap en rede.

6. De islam leeft -- Zijn gebedshandelingen zijn geen rituelen, maar wegen tot zelfbevordering. Hij presenteert geestelijke aangelegenheden niet als verhalen uit het verre verleden, maar als hedendaagse ervaringsfeiten. De hoogste van Gods geestelijke geschenken, Zijn luisteren naar en Zijn antwoorden van de mens, staat open voor alle waardige volgelingen van de islam, die -- in alle tijden -- openbaringen van Hem hebben ontvangen.

7. Voorvechter van vrouwen -- Er heerst een groot misverstand over dit punt, voornamelijk als gevolg van plaatselijke gebruiken die verward worden met de leringen van de Islam. Volgens de Islam is een vrouw een volwaardig, verantwoordelijk mens, evenals een man dat is. Ze zou dezelfde zeggenschap moeten hebben om haar levensloop te bepalen (inclusief zaken van huwelijk en echtscheiding), zoals een man dat heeft over zijn leven.

8. De islam leert een hoog zedelijk gedrag -- Het hoofddoel van een religie is om de hoogste morele deugden in een individu te ontwikkelen (en niet om politieke macht te zoeken om veranderingen van bovenaf op te leggen). Moslims dienen altijd een hoog zedelijke gedrag te tonen, zelfs ten koste van persoonlijk of nationaal belang.

9. De islam is hartveroverend -- Hij tracht het hart en de ziel van de mens te veroveren door rationele argumenten en morele aantrekkingskracht gepresenteerd op een sympathieke en liefdevolle manier. Hij veroordeelt fanatisme, dwang en onverdraag- zaamheid in religieuze propaganda. De islam is nooit door middel van fysiek geweld verbreid en de voorspelde triomf ervan zal ook nooit met een van deze middelen plaats vinden.

10. De islam is volmaakt -- De Heilige Koran en het leven van de Heilige Profeet voorzien de gehele mensheid voor alle tijden van een volmaakte en zuivere leidraad. De heilige profeet Mohammed is het laatste en zuivere toonbeeld van de hoogste morele deugden. Na hem zal er geen profeet of autoriteit meer komen.

 

Doelstelling

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld. O.a. de Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam.in Nederland.
De Ahmadiyya Beweging in de islam werd in 1889 te Punjab in India opgericht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (overl. 1908), een vermaarde moslim geleerde en een geïnspireerde heilige van betekenis.
De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Koran wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Werkzaamheden

De Lahore Ahmadiyya Beweging heeft bij het propageren van de islam aan de westerse wereld verkondigd, dat alleen de islam kan zorgen voor de geestelijke kracht om de moderne materialistische vooruitgang op evenwichtige wijze plaats te laten vinden, welke anders de mensheid naar vernietiging leidt. En alleen de islam kan de mensheid van zijn verdeeldheid genezen. Aan de moslims leert deze Beweging, dat hun vooruitgang ligt in terugkeer naar de islam van de Heilige Koran en de heilige profeet Mohammed, die heel erg verschilt met de veel in de openbaarheid gebrachte 'fundamentalistische' islam van vandaag.
Dit werk wordt uitgevoerd door publicatie en distributie van geschikte literatuur en de oprichting van zendingscentra. De Anjuman heeft een grote voorraad aan hoogwaardige literatuur in vele talen, welke alle aspecten van de islam omvat. Beroemde werken van Maulana Muhammad Ali, zoals de Engelse vertaling van de Heilige Koran met commentaar, zijn baanbrekende islamitische publicaties. Hiervan is een aantal in het Nederlands vertaald door onze stichting. Zoals de Heilige Koran die in digitale versie (hybride en MP3) en in brailleschrift is uitgegeven.
Deze boeken hebben duizenden niet-moslims in de schoot van de islam gebracht, miljoenen er dichterbij gebracht en het geloof van een onnoemelijk aantal moslims over de gehele wereld hersteld.

 

Financiele middelen

Uw donaties vormen de voornaamste financiële middelen voor de realisatie van genoemde werkzaamheden.

RSIN: 8094.93.883  

KvK-nummer: 41155672

Jaarrekening: www.moslim.org/downloads

Beleidsplan: www.moslim.org/downloads

 

Augustus 2010

© Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam (Lahore)
Kepplerstraat 265
2562 VM Den Haag Nederland