Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Wie zijn wij

Wat geloven wij
 

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen.
De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, was slechts een hervormer (moedjaddid) en geen profeet.

De Islam tracht de harten en gedachten van de mensen tot de waarheid aan te trekken, en wel door middel van gebruik van rede en de natuurlijke schoonheid van haar grondbeginselen.
Ons hoofddoel is om de boodschap van de Islam te presenteren zoals die aangetroffen wordt in de Heilige Koran en in het leven van de heilige profeet Mohammed, die heden ten dage onduidelijk wordt gemaakt door ernstige misvattingen en verkeerde populaire veronderstellingen.
________________________________________

De Lahore Ahmadiyya Beweging
De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.
De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.
________________________________________

Geschiedenis
De Ahmadiyya Beweging in de islam werd in 1889 te Punjab in India opgericht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (overl. 1908), een vermaarde moslim geleerde en een geïnspireerde heilige van betekenis. In die tijd was de islam en de heilige profeet Mohammed in de gehele wereld het doelwit van de gemeenste aanvallen van westerse schrijvers in het algemeen en van christelijke missionarissen in het bijzonder. Religie als zodanig was ook aan de aanval van de toentertijd nieuw ontdekte wetenschappen onderhevig.
De traditionele moslim religieuze leiders met hun starre en verouderde kennis, hun ingenomenheid met onbetekenende interne meningsverschillen, waren uiterst hopeloos om de hevige aanvallen het hoofd te kunnen bieden. Bepaalde van hun geloofsovertuigingen waren zelfs zo verkeerd, dat deze als het ware koren op de molen waren van de critici van de islam.
Voor het merendeel van de moslims was de islam gedegradeerd tot een stel ritualen en verhaaltjes. Ontwikkelde moslims die niet in staat waren dit valse beeld van de islam, welke hun werd voorgehouden, te accepteren, verloren spoedig het vertrouwen en verwierpen zelfs hun eigen religie om zich aan te sluiten bij andere geloven.
Het was in deze tijd van wanhoop en falen van de moslim-gemeenschap, dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad naar voren trad om, met behulp van de door Allah aan hem gegeven kennis, de islam te verdedigen en om de originele, ware geest van de islam te onthullen, welke door de eeuwen heen verduisterd was.
Door middel van zijn boeken, lezingen en publieke debatten weerlegde hij niet alleen de vele beschuldigingen tegen de islam, maar hij bracht in feite de strijd rechtstreeks in de gelederen van zijn tegenstanders door de superioriteit van de islamitische leer te laten zien. De moslims verheugden zich over deze ommekeer en ten tijde van zijn dood werd hij door de prominente moslims uitgeroepen tot 'de zegevierende generaal van de islam'.
In die tijd van het grootste verval van de moslims kreeg Hazrat Mirza Ghulam Ahmad een openbaring van Allah om te onthullen dat de tijd van de wereldwijde, definitieve zegetocht van de islam, zoals die voorspeld was in de Heilige Qoer'aan, was aangebroken. Maar het zou een intellectuele, morele en geestelijke triomf zijn in de geest van sympathie en liefde voor de gehele mensheid. Hazrat Mirza richtte ook een beweging en gemeenschap van moslims op, Ahmadiyya genaamd naar de heilige profeet Mohammed's welbekende andere naam Ahmad, om de islam in de gehele wereld te verdedigen en te propageren en om de vergeten islamitische waarden van vrede, vergevingsgezindheid, tolerantie en brede sympathie voor alle mensen te benadrukken. Enkele van de leidende moslim intellectuelen en geestelijke geleerden van die tijd sloten zich aan bij de Beweging.
________________________________________

De Ahmadiyya Anjuman

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam te Lahore, in 1914 opgericht door de prominente volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, legt zich toe op het overbrengen van de Goddelijke missie van de oprichter. De leiders ervan staan bekend als de grootste moslim geleerden, auteurs en missionarissen van de moderne tijd. De eerste voorzitter van de Anjuman, wijlen Maulana Muhammad Ali (overl. 1951) heeft talrijke boeken in het Engels geschreven over allerlei aspecten van de islam, welke werden toegejuicht en beschouwd als het voor het eerst beschikbaar maken van een waarheidsgetrouwe beeld van de islam in het Westen. Wijlen Khwaja Kamal-ud-Din (overl. 1932) was de eerste moslim missionaris in het Westen. Vijfenzeventig jaar geleden richtte hij de Woking Muslim Mission op in Engeland. In 1922 begon de Anjuman ook in Berlijn met zendingswerk. Deze missies, die lange tijd de enige centra van de islam in Europa waren, zijn er met groot succes in geslaagd om de vijandige westerse misvattingen omtrent de islam uit de weg te ruimen en zij bekeerden zelfs duizenden Europeanen tot de islam. Ook werd overal waar de islam ideologisch bedreigd werd, zoals in Fiji, Indonesië, Suriname en Guyana, door de Lahore Ahmadiyya Beweging van missionarissen en literatuur voorzien, en aan de uitdaging werd spoedig het hoofd geboden. De Anjuman maakte er ook werk van de moslims in die landen te onderrichten en te verheffen.
________________________________________

Geloofsprincipes
Het geloof van de Lahore Ahmadiyya Beweging is hetzelfde als dat van de moslims in het algemeen, namelijk dat de Heilige Qoer'aan het woord van Allah is om de mensheid voor altijd te leiden en dat de heilige profeet Mohammed het volmaakte voorbeeld van de islamitische leringen is, wiens voorbeeld (soenna) iedere moslim gehouden is na te volgen. Wij geloven dat, evenals de religieuze theorieën en praktijken volmaaktheid bereikten met de leringen van de Heilige Qoer'aan en het voorbeeld dat de heilige profeet gaf, de Qoer'aan de laatste Goddelijke Schrift is en Mohammed (vrede zij met hem) de Laatste Profeet, na wie er geen profeet zal verschijnen.
Elke nieuwe eeuw brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee en na verloop van tijd wordt het ware beeld van het geloof bezoedeld en het geloof in de harten van de mensen zwakt af. Daarom heeft Allah beloofd om van tijd tot tijd onder de moslims personen te doen opstaan, die bekend staan als moedjaddids (hervormers van religie), wier Goddelijke opdracht is:
a. de originele leer van de religie weer in ere te herstellen;
b. nieuwe waarheden uit de Heilige Qoer'aan bloot te leggen om de behoeften, uitdagingen en twijfels van de nieuwe eeuw het hoofd te kunnen bieden;
c. in de harten van de moslims het geloof te doen opleven door middel van nieuwe kennis, geestelijke ervaringen en Goddelijke Tekenen, die door Allah aan de moedjaddids worden gegeven.
In de moderne eeuw deed Allah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad opstaan om deze taken uit te voeren. Teneinde dit doel te verwezenlijken, belichtte hij bepaalde punten van de islamitische leer, die door de eeuwen heen uit het oog waren verloren. Deze punten vormen de sleutel tot verdediging en verbreiding van de islam in de hedendaagse wereld en kunnen beschreven worden als de karakteristieke geloofspunten van de Lahore Ahmadiyya Beweging. Deze zijn als volgt:
1. De islam is internationaal -- Hij leert ons dat God Zijn profeten onder alle volkeren heeft doen opstaan en moslims dienen in alle profeten te geloven. Goedheid, goede mensen en waarheid kunnen in alle gemeenschappen van de wereld gevonden worden. God is voor iedereen rechtvaardig, zonder onderscheid te maken naar land, ras of zelfs geloof.
2. De islam is tolerant -- Hij geeft de volle vrijheid aan een ieder om zijn eigen overtuiging en religie aan te nemen, op na te houden en uit te oefenen. Ook moeten moslims elkaars verschil van mening respecteren.
3. De islam is vredelievend -- Hij veroordeelt het gebruik van geweld voor welk doel dan ook, uitgezonderd onvermijdbare zelfverdediging. Alle oorlogen uit de beginperiode van de islam waren zuiver defensief.
4. De islam is niet-sektarisch -- Een ieder die de kalima (de verklaring: er is geen god behalve Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper) belijdt, behoort tot de moslim broederschap.
5. De islam is rationeel -- Hij spoort aan tot het gebruik van verstand en kennis in alle aangelegenheden, inclusief de religie, en heeft al zijn leerstellingen gebaseerd op feiten en argumenten. De Qoer'aan moet bestudeerd worden in het licht van kennis, wetenschap en rede.
6. De islam leeft -- Zijn gebedshandelingen zijn geen rituelen, maar wegen tot zelfbevordering. Hij presenteert geestelijke aangelegenheden niet als verhalen uit het verre verleden, maar als hedendaagse ervaringsfeiten. De hoogste van Gods geestelijke geschenken, Zijn luisteren naar en Zijn antwoorden van de mens, staat open voor alle waardige volgelingen van de islam, die -- in alle tijden -- openbaringen van Hem hebben ontvangen.
7. Voorvechter van vrouwen -- Er heerst een groot misverstand over dit punt, voornamelijk als gevolg van plaatselijke gebruiken die verward worden met de leringen van de Islam. Volgens de Islam is een vrouw een volwaardig, verantwoordelijk mens, evenals een man dat is. Ze zou dezelfde zeggenschap moeten hebben om haar levensloop te bepalen (inclusief zaken van huwelijk en echtscheiding), zoals een man dat heeft over zijn leven.
8. De islam leert een hoog zedelijk gedrag -- Het hoofddoel van een religie is om de hoogste morele deugden in een individu te ontwikkelen (en niet om politieke macht te zoeken om veranderingen van bovenaf op te leggen). Moslims dienen altijd een hoog zedelijke gedrag te tonen, zelfs ten koste van persoonlijk of nationaal belang.
9. De islam is hartveroverend -- Hij tracht het hart en de ziel van de mens te veroveren door rationele argumenten en morele aantrekkingskracht gepresenteerd op een sympathieke en liefdevolle manier. Hij veroordeelt fanatisme, dwang en onverdraagzaamheid in religieuze propaganda. De islam is nooit door middel van fysiek geweld verbreid en de voorspelde triomf ervan zal ook nooit met een van deze middelen plaats vinden.
10. De islam is volmaakt -- De Heilige Qoer'aan en het leven van de Heilige Profeet voorzien de gehele mensheid voor alle tijden van een volmaakte en zuivere leidraad. De heilige profeet Mohammed is het laatste en zuivere toonbeeld van de hoogste morele deugden. Na hem zal er geen profeet of autoriteit meer komen.
________________________________________

Werkzaamheden
De Lahore Ahmadiyya Beweging heeft bij het propageren van de islam aan de westerse wereld verkondigd, dat alleen de islam kan zorgen voor de geestelijke kracht om de moderne materialistische vooruitgang op evenwichtige wijze plaats te laten vinden, welke anders de mensheid naar vernietiging leidt. En alleen de islam kan de mensheid van zijn verdeeldheid genezen. Aan de moslims leert deze Beweging, dat hun vooruitgang ligt in terugkeer naar de islam van de Heilige Qoer'aan en de heilige profeet Mohammed, die heel erg verschilt met de veel in de openbaarheid gebrachte 'fundamentalistische' islam van vandaag.
Dit werk wordt uitgevoerd door publikatie en distributie van geschikte literatuur en de oprichting van zendingscentra. De Anjuman heeft een grote voorraad aan hoogwaardige literatuur in vele talen, welke alle aspecten van de islam omvat. Beroemde werken van Maulana Muhammad Ali, zoals de Engelse vertaling van de Heilige Qoer'aan met commentaar, zijn baanbrekende islamitische publikaties. Hiervan is een aantal in het Nederlands vertaald, bijv. De Heilige Koran, met Nederlandse Vertaling en Commentaar (ISBN 978-90-5268-010-1) en De Religie van de Islam (ISBN 978-90-5268-015-6)
Deze boeken hebben duizenden niet-moslims in de schoot van de islam gebracht, miljoenen er dichterbij gebracht en het geloof van een onnoemelijk aantal moslims over de gehele wereld hersteld. 
De uitgave van andere werken van zijn hand en van andere auteurs zijn bij onze Stichting in voorbereiding.